Skip Navigation
Search:  Click here to find pages matching any word or phrase entered in the area to the left of this button.
   

การดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์

 

งานชุมชนสัมพันธ์

*       ร่วมพัฒนาชุมชน

 

*       กฟผ. มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนวัดบางโปรง จำนวน 500,000 บาท  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548

*       พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 510,000 ตัว  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548

*       กฟผ. มอบทุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดบางโปรง จำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548

   

           

*       พิธีมอบโรงอาหารที่ซ่อมแซมใหม่ โดย กฟผ.ร่วมกับ อบต.บางโปรง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2549

 

  

  

 

  

*       จัดกิจกรรมแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ประชาชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ที่ชุมชนบางฝ้าย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549

 

  

 

 

*       จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60ปี และร่วมพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้เพื่อเป็น การสร้าง ความสัมพันธ์ ที่ดี ระหว่าง กฟผ.กับ ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน2549

  

 

  

 

  

*       ปรับปรุงถนนในซอยปู่น่วม ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  โดยทำการถมถนนให้สูงขึ้นและปรับปรุงผิวถนนพื่อให้ชุมชนสามารถสัญจร ได้อย่างสะดวก เมื่อเดือน มิถุนายน 2549

 

 

 

 

  

*      สนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุดชุมชน จำนวนเงิน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์  ต.บางโปรง  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549

 

 

 

  

 

  

*      จัดอบรมคอมพิวเตอร์แก่เยาวชนที่อาศัยรอบโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3     โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์  ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ทั้งหมด 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2549 และวันที่16-20ตุลาคม 2549 รวมเยาวชน เข้ารับการ อบรม ทั้งสิ้น56คน

 

  

  

 

 

*      ผู้บริหารโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3 ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์สหกรณ์ชุมชนบ้านมั่นคง ของชุมชนตำบลบางโปรง เป็นโครงการเช่าซื้อบ้าน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรงจัดสร้างแก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่อาศัยต่อไปในอนาคต โดยมีนายนิมิต จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี   เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549

 

 

 

 

 

*      ผู้บริหาร กฟผ. และ ผู้ปฏิบัติงานจากโรงไฟฟ้าพระนครใต้  โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ชุดที่ 3  ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง  คณะครู-นักเรียน และประชาชน ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมพระชนมายุครบ 79 พรรษา นอกจากนั้นยังร่วมกันพัฒนาชุมชนตำบลบางโปรง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549

 

 

 

  

 

  

*      กฟผ .และ องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)บางโปรง ร่วมงานจุดเทียนถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2549 ณ ลานกิจกรรมวัดบางโปรงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและการร่วมมือกันในการทำกิจกรรมดีๆเพื่อชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าวมีประชาชนร่วมพิธีกว่า 800 คน

 

 

 

  

 

  

*      ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโปรง(อบต.บางโปรง) จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี 2550 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การแสดงของเด็กและเยาวชน การเล่นเกมส์จากชมรมกีฬาต่างๆของโรงไฟฟ้าพระนครใต้ การแจกของขวัญ ขนม อาหารว่าง และอาหารกลางวันแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

 

 

 

  

 

 

  

*      ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชน ต.บางโปรง เนื่องในโอกาสเปิดสถานีอนามัย ต.บางโปรง แห่งใหม่ เพื่อรองรับกับจำนวนประชาชนที่อาศัยในชุมชน เพิ่มขึ้น โดยสถานีอนามัยแห่งใหม่นี้จะให้บริการด้านทันตกรรมเป็นแห่งแรกของชุมชน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550

 

  

 

  

*      กฟผ.สนับสนุนเงินจำนวน 16,500 บาท เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์และ พริ้นเตอร์ จำนวน 1 ชุด ให้กับนายอำเภอ จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้งานทะเบียนเพื่อรองรับการบริการแก่ประชาชนในจังหวัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2550

 

 

 

 

 

*      กฟผ.สนับสนุนการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางโปรง เป็นจำนวนเงิน 10,300 บาท แก่นายกบริหารส่วนตำบล บางโปรง ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 150 คน  ซึ่งเป็นการพัฒนาชุมชนที่อาศัยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2550

  

 

 

  

*      โรงไฟฟ้าพระนครใต้และชุมชนบางโปรง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย จัดงานวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัว จัดขบวนรถปุปผะชาติ และ กิจกรรมปล่อยสัตว์น้ำสู่คลองบางโปรงจำนวน 215,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส “มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550” ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2550

 

 

 

  

 

 

  

*      โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่อาศัยรอบโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ที่โรงเรียนวัดบางฝ้าย ต.บางหัวเสือ  อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ประกอบด้วยกิจกรรมตรวจโรคทั่วไป การทำฟัน การเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  การบริการตัดผมฟรี และการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนวัดบางฝ้าย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550

 

 

 

   

 

 

 

*      โรงไฟฟ้าพระนครใต้สนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการ “งานเทิดพระเกียรติ 80 พรรษา มหามงคล” ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบโครงการฯ จำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 10,000 บาท เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม 1 โรงไฟฟ้าพระนครใต้

 

 

 

 

  

*      โรงไฟฟ้าพระนครใต้สนับสนุนทุนการจัดทำเสื้อนักเรียนสีขาว โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 4,000 บาทเพื่อจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้เด็กนักเรียนชั้น ป1-ป.6 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550

 

  

 

 

*      โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ร่วมกิจกรรมเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2550 โดยรณรงค์ทำความสะอาดถนน วัด โรงเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550

 

 

 

 

 

  

*      โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพระนครใต้ มอบเงินสนับสนุน ก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ ต.บางโปรง จำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550